Njoftime

LIGJI 52/2020 "Per Lejet e Mjedisit"

LIGJI 52/2020 "Per Lejet e Mjedisit"


Publikuar 15-05-2020

Pastrimi

Ne kuader te nismes se Ministrise se Mjedisit DRM - Elbasan se bashku me Shkollat e qytetit te Elbasanit moren nismen per pastrimin e ambientevePublikuar 11-04-2017

VKM 765 07.11.202

Njoftim mbi regjistrin e vajrave te perdorur Bazuar ne VKM Nr.765, date 07.11.2012 “Për m iratimin e rregullave për grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e vajrave të përdorura”, p o ju njoftojme se subjektet gjenerues, menaxhues apo prodhues/importues e vajrave te perdorur duhet te plotesojne Regjistrin e Vajrave te Perdorur dhe te raportojne cdo 6 muaj prane DRM- se Elbasan per plotesimin e Regjistrave te ngarkuar nga VKM-ja e mesiperme. Subjekti bashke m e detyrimin per te raportuar cdo 6 muaj per shkarkimet ne mjedis dhe zbatimin e kushteve te c aktuar ne Lejen Mjedisore te Ti pit C qe disponon, duhet te raportoje dhe te sjelle ne format in zyrtar bashkangjitur Regjistrin e vajrave te perdorura. Ju keshillojme te plotesoni ne koh e dhe brenda cdo aspekti ligjor detyrimet qe rrjedhin si pasoje e administrimit te Lejes Mjed isore qe ju dispononi.


Publikuar 25-11-2016

Takim prane AdmZM Librazhd

TAKIM PRANE AMBIENTEVE TE AdmZM LIBRAZHD MBI DISKUTIMIN E DRAFTIT TE PROJEKT-LIGJIT PER ZONAT E MBROJTURA NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE. GJATE KETIJ TAKIMI MOREN PJESE PERFAQESUES NGA MINISTR IA E MJEDISIT, SHOQATA AMBIENTALISTE, DRM-ELBASAN, ISHMP-ELBASAN AdmZM-KORCE, DIBER.
Publikuar 26-10-2016

22 Shtatori

DRM-Elbasan, organizoi dhe mori pjese ne aktivitetin e zhvilluar ne qytetin e Elbasanit aktivi tetin "Dita pa makina"

Publikuar 22-09-2016